Các loại phớt cơ khí : Type & mã sản phẩm

MECHANICAL SEAL

Phớt cơ khí cho các loại máy bơm

M32N69 EagleBurgmann

D = 28 mm, 33 mm, 45 mm, 48 mm, 55 mm, 70 mm

Steelve Bearing Eagleburgmann – Bạc lót trục

Double Cartridge Chesterton 241 Mechanical Seal

John Crane Type 1100 Part B818-72 Mechanical Seal Sze 1.00 HSP6431 1

Flex-A-Seal MECHANICAL SEAL STYLE RB1 1-3.4 3

John Crane M151431 Mechanical Seal Assembly Type 110

EagleBurgmann-012009502-12009502-TF85-53-G42

Cartridge Mechanical Seal NEW A20 (2450)

Eagleburgmann Type M7N / H7N

Phớt cơ khí cho máy bơm hóa chất,máy bơm nước nóng hoặc máy bơm dầu nóng

Burgmann Mechanical Seal – Twin Screw Pump Model Wt

Phớt cơ khí cho máy bơm trục xoắn

FLOWSERVE MECHANICAL SEAL GEB2364111A 144123

Cartridge Mechanical Seal

EagleBurgmann Mechanical Seal BQ1VGG-MG-61000-R

FLOWSERVEMECHANICAL SEAL 222638J

Type: M7N, H7N, 58U

TÊN VẬT TƯ MÃ HÀNG TÊN VẬT TƯ MÃ HÀNG
Phốt cơ khí CARTEX-DN/115-00 Phốt cơ khí KSB-MG1S3/33-G60
Phốt cơ khí CARTEX-DN/33-00 Phốt cơ khí KSB-MG1S3/33-G60
Phốt cơ khí CARTEX-DN/35-00 Phốt cơ khí KSB-MG1S5/28-G60
Phốt cơ khí CARTEX-DN/43-00 Phốt cơ khí KSB-MG1S6/28-G61
Phốt cơ khí CARTEX-DN/45-00 Phốt cơ khí KSB-RMG12/12-G606
Phốt cơ khí CARTEX-DN/53-00 Phốt cơ khí KSB-RMG12/16-G606
Phốt cơ khí CARTEX-DN/55-00 Phốt cơ khí KSB-RMG12/22-G606
Phốt cơ khí CARTEX-DN/65-00 Phốt cơ khí KSB-RMG12/25-G606-WN120.1
Phốt cơ khí CARTEX-DN/75-00 Phốt cơ khí KSB-RMG1S4/12-G606
Phốt cơ khí CARTEX-DN/95-00 Phốt cơ khí KSB-RMG1S4/16-G606
Phốt cơ khí CARTEX-QN/33-00 Phốt cơ khí M2/20-00-R
Phốt cơ khí CARTEX-QN/35-00 Phốt cơ khí M2/25-00-R
Phốt cơ khí CARTEX-QN/75-00 Phốt cơ khí M2/28-00-R
Phốt cơ khí CARTEX-QN/95-00 Phốt cơ khí M2/30-00-R
Phốt cơ khí CARTEX-SN6/53-00 Phốt cơ khí M2/35-00-R
Phốt cơ khí CARTEX-SN6/65-00 Phốt cơ khí M2N66/16-00-R
Phốt cơ khí CARTEX-SN6/75-00 Phốt cơ khí M2S1/29-00-R
Phốt cơ khí CARTEX-TN/33-00 Phốt cơ khí M2S1/9-00-R
Phốt cơ khí CARTEX-TN/35-00 Phốt cơ khí M2S19/25-00-R
Phốt cơ khí CARTEX-TN/43-00 Phốt cơ khí M2S22/25-00-R
Phốt cơ khí CARTEX-TN/45-00 Phốt cơ khí CARTEX-TN/53-00
Phốt cơ khí CARTEX-TN/55-00 Phốt cơ khí M2S6/22-BE-R
Phốt cơ khí CARTEX-TN/65-00 Phốt cơ khí M2S8/20-00-R
Phốt cơ khí H12N/30-E11-L Phốt cơ khí M3/22-00-L
Phốt cơ khí H12N/30-E11-R Phốt cơ khí M3/22-00-R
Phốt cơ khí H12N/35-E10-L Phốt cơ khí M3/25-00-R
Phốt cơ khí H12N/35-E10-R Phốt cơ khí M3/30-00-R
Phốt cơ khí H12N/35-E11-L Phốt cơ khí M3/35-00-R
Phốt cơ khí H12N/35-E11-R Phốt cơ khí M3/40-00-R
Phốt cơ khí H12N/38-E10-L Phốt cơ khí M3/45-00-R
Phốt cơ khí H12N/38-E10-R Phốt cơ khí M3/48-00-R
Phốt cơ khí H12N/40-E10-L Phốt cơ khí M3/50-00-R
Phốt cơ khí H12N/58-E10-R Phốt cơ khí M3/55-00-R
Phốt cơ khí H177GS1/39-00-L Phốt cơ khí M3/60-00-R
Phốt cơ khí H17GN/30-E11-L Phốt cơ khí M3/65-00-L
Phốt cơ khí H17GN/30-E11-R Phốt cơ khí M3/65-00-R
Phốt cơ khí H17GN/35-E11-L Phốt cơ khí M3/70-00 R
Phốt cơ khí H17GN/35-E11-R Phốt cơ khí M3/75-00-R
Phốt cơ khí H17GN/40-E11-L Phốt cơ khí M317GS29/32-00-L
Phốt cơ khí H17GN/40-E11-R Phốt cơ khí M317GS29/40-00-L
Phốt cơ khí H17GN/50-E11-L Phốt cơ khí M317GS29/42-00-L
Phốt cơ khí H17GN/50-E11-R Phốt cơ khí M317GS29/42-00-R
Phốt cơ khí H17GN/60-E11-L Phốt cơ khí M317GS29/50-00-L
Phốt cơ khí H17GN/60-E11-R Phốt cơ khí M317GS29/55-00-L
Phốt cơ khí H74/115-00 Spring loaded unit M32/16-BE-R
Phốt cơ khí H74/135-00 Spring loaded unit M32/22-BE-R
Phốt cơ khí H74N3/100-00 Phốt cơ khí M32/30-00-L
Phốt cơ khí H74N3/35-00 Phốt cơ khí M32/35-00-L
Phốt cơ khí H74N3/40-00 Phốt cơ khí M32/40-00-R
Phốt cơ khí H74N3/50-00 Phốt cơ khí M32/45-00-L
Phốt cơ khí H74N3/70-00 Phốt cơ khí M32/48-00-R
Phốt cơ khí H74N3/90-00 Phốt cơ khí M32/50-00-L
Phốt cơ khí H75/110-00 Phốt cơ khí M32/55-00-R
Phốt cơ khí H75F1/28-00 Phốt cơ khí M32N/14-00-L
Phốt cơ khí H75F1/33-00 Phốt cơ khí M32N/14-00-R
Phốt cơ khí H75F1/38-00 Phốt cơ khí M32N/16-00-L
Phốt cơ khí H75F1/43-00 Phốt cơ khí M32N/16-00-R
Phốt cơ khí H75F1/48-00 Phốt cơ khí M32N/18-00-L
Phốt cơ khí H75F1/53-00 Phốt cơ khí M32N/18-00-R
Phốt cơ khí H75F1/60-00 Phốt cơ khí M32N/20-00-R
Phốt cơ khí H75F1/65-00 Phốt cơ khí M32N/20-E10-R
Phốt cơ khí H75F1/70-00 Phốt cơ khí M32N/22-00-R
Phốt cơ khí H75F1/75-00 Phốt cơ khí M32N/24-00-L
Phốt cơ khí H75F1/90-00 Phốt cơ khí M32N/24-00-R
Phốt cơ khí H75F1/95-00 Phốt cơ khí M32N/25-00-R
Phốt cơ khí H75F2/28-00 Phốt cơ khí M32N/25-E10-R
Phốt cơ khí H75F2/38-00 Phốt cơ khí M32N/28-00-L
Phốt cơ khí H75F2/48-00 Phốt cơ khí M32N/28-00-R
Phốt cơ khí H75F2/60-00 Phốt cơ khí M32N/30-00-R
Phốt cơ khí H75F2/70-00 Phốt cơ khí M32N/30-E10-R
Phốt cơ khí H75F2/90-00 Phốt cơ khí M32N/32-00-L
Phốt cơ khí H75G115/28-00 Phốt cơ khí M32N/32-00-R
Phốt cơ khí H75G115/38-00 Phốt cơ khí M32N/33-00-L
Phốt cơ khí H75G115/48-00 Phốt cơ khí M32N/33-00-R
Phốt cơ khí H75G115/60-00 Phốt cơ khí M32N/33-00-R
Phốt cơ khí H75G115/70-00 Phốt cơ khí M32N/33-E10-L
Phốt cơ khí H75G115/85-00 Phốt cơ khí M32N/33-E10-R
Phốt cơ khí H75G115/90-00 Phốt cơ khí M32N/40-00-L
Phốt cơ khí H75N/28-00 Phốt cơ khí M32N/40-00-R
Phốt cơ khí H75N/33-00 Phốt cơ khí M32N/40-E10-L
Phốt cơ khí H75N/35-00 Phốt cơ khí M32N/40-E10-R
Phốt cơ khí H75N/38-00 Phốt cơ khí M32N/43-00-R
Phốt cơ khí H75N/40-00 Phốt cơ khí M32N/43-E10-R
Phốt cơ khí H75N/43-00 Phốt cơ khí M32N/45-00-R
Phốt cơ khí H75N/48-00 Phốt cơ khí M32N/45-E10-L
Phốt cơ khí H75N/50-00 Phốt cơ khí M32N/45-E10-L
Phốt cơ khí H75N/53-00 Phốt cơ khí M32N/45-E10-R
Phốt cơ khí H75N/60-00 Phốt cơ khí M32N/45-E10-R
Phốt cơ khí H75N/60-E80 Phốt cơ khí M32N/50-00-L
Phốt cơ khí H75N/60-E81 Phốt cơ khí M32N/50-00-R
Phốt cơ khí H75N/65-00 Phốt cơ khí M32N/53-00-R
Phốt cơ khí H75N/70-00 Phốt cơ khí M32N/53-E10-R
Phốt cơ khí H75N/70-E80 Phốt cơ khí M32N/58-00-L
Phốt cơ khí H75N/70-E81 Phốt cơ khí M32N/58-00-R
Phốt cơ khí H75N/75-00 Phốt cơ khí M32N/63-00-L
Phốt cơ khí H75N/85-00 Phốt cơ khí M32N/63-00-R
Phốt cơ khí H75N/90-00 Phốt cơ khí M32N/65-00-R
Phốt cơ khí H75S2/90-00 Phốt cơ khí M32N/70-00-R
Phốt cơ khí H75V/110-E80 Phốt cơ khí M32N/75-00-R
Phốt cơ khí H75V/110-E81 Phốt cơ khí M32N14/28-00-R
Phốt cơ khí H75V/130-E80X Phốt cơ khí M32N14/48-00-R
Phốt cơ khí H75V/130-E81X Phốt cơ khí M32N14/55-00-R
Phốt cơ khí H75VK/105-PTA801 Phốt cơ khí M32N14/55-00-R
Phốt cơ khí H75VK/105-PTA811 M32N4/12-06
Phốt cơ khí H75VK/135-PTA80 M32N4/16-06
Phốt cơ khí H75VK/135-PTA81 Phốt cơ khí M32N6/30-00-R
Phốt cơ khí H75VK/155-PTA80X Phốt cơ khí M32N6/35-00-R
Phốt cơ khí H75VK/155-PTA81X Phốt cơ khí M32N6/40-00-R
Phốt cơ khí H75VK/75-PTA80 Phốt cơ khí M32N6/45-00-R
Phốt cơ khí H75VK/75-PTA81 Phốt cơ khí M32N6/50-00-R
Phốt cơ khí H75VK/85-PTA80 Phốt cơ khí M32N6/55-00-R
Phốt cơ khí H75VK/85-PTA81 Phốt cơ khí M32N6/60-00-R
Phốt cơ khí H7N/50-00 Phốt cơ khí M32N6/65-00-R
Phốt cơ khí H7N/60-00 Phốt cơ khí M32N6/80-00-R
Phốt cơ khí H7N/70-00 Phốt cơ khí M32N60/48-00-R
Phốt cơ khí H7N/80-00 Phốt cơ khí M32N62/38-00-R
Phốt cơ khí H7VN16/100-00 Phốt cơ khí M32N67/33-00-R
Phốt cơ khí H7VN16/65-00 Phốt cơ khí M32N67/48-00-R
Phốt cơ khí HRZ10/66-00 Phốt cơ khí M32N69/28-00-R
Phốt cơ khí HRZ10/77-00 Phốt cơ khí M32N69/33-00-R
Phốt cơ khí HRZ11/100-00 Phốt cơ khí M32N69/38-00-R
Phốt cơ khí HRZ11/35-00 Phốt cơ khí M32N69/48-00-R
Phốt cơ khí HRZ11/43-00 Phốt cơ khí M32N9/45-E1-L
Phốt cơ khí HRZ11/54-00 Phốt cơ khí M32N9/45-E1-R
Phốt cơ khí HRZ11/66-00 Phốt cơ khí M32S33/35-E1-L
Phốt cơ khí MG1/75-G7 Phốt cơ khí MG1/22-G60
Phốt cơ khí MG1/75-G9 Phốt cơ khí MG1/25-G34
Phốt cơ khí MG1/80-G6 Phốt cơ khí MG1/25-G4
Phốt cơ khí MG1/90-G6 Phốt cơ khí MG1/25-G6
Phốt cơ khí MG1/90-G9 Phốt cơ khí MG1/25-G7
Phốt cơ khí MG1/95-G6 Phốt cơ khí MG1/28-G10
Phốt cơ khí MG1/95-G9 Phốt cơ khí MG1/28-G4
Phốt cơ khí MG12/12-G60 Phốt cơ khí MG1/28-G60
Phốt cơ khí MG12/16-G60 Phốt cơ khí MG1/30-G6
Phốt cơ khí MG12/22-G60 Phốt cơ khí MG1/33-G6
Phốt cơ khí MG12/22-G606 Phốt cơ khí MG1/33-G7
Phốt cơ khí MG12/24-G60 Phốt cơ khí MG1/33-G9
Phốt cơ khí MG12/25-G60 Phốt cơ khí MG1/34,9-G55-E1
Phốt cơ khí MG12/28-G60 Phốt cơ khí MG1/35-G6
Phốt cơ khí MG12/28-G6-E1 Phốt cơ khí MG1/35-G7
Phốt cơ khí MG12/33-G60 Phốt cơ khí MG1/35-G7-A1
Phốt cơ khí MG12/35-G6 Phốt cơ khí MG1/35-G9
Phốt cơ khí MG12/38-G6 Phốt cơ khí MG1/38-G6
Phốt cơ khí MG12/38-G6-E1 Phốt cơ khí MG1/38-G9
Phốt cơ khí MG12/40-G6 Phốt cơ khí MG1/40-G6
Phốt cơ khí MG12/40-G60 Phốt cơ khí MG1/43-G6
Phốt cơ khí MG12/43-G60 Phốt cơ khí MG1/43-G7
Phốt cơ khí MG12/44,5-G50-E1 Phốt cơ khí MG1/43-G7-A1
Phốt cơ khí MG12/45-G50-E1 Phốt cơ khí MG1/43-G9
Phốt cơ khí MG12/48-G6 Phốt cơ khí MG1/45-G6
Phốt cơ khí MG12/48-G6-E1 Phốt cơ khí MG1/45-G60
Phốt cơ khí MG12/50-G6 Phốt cơ khí MG1/48-G4
Phốt cơ khí MG12/50-G60 Phốt cơ khí MG1/48-G6
Phốt cơ khí MG12/53-G60 Phốt cơ khí MG1/48-G60
Phốt cơ khí MG12/58-G6 Phốt cơ khí MG1/48-G7
Phốt cơ khí MG12/60-G6 Phốt cơ khí MG1/48-G9
Phốt cơ khí MG12/60-G60 Phốt cơ khí MG1/50-G4
Phốt cơ khí MG12/65-G6 Phốt cơ khí MG1/50-G6
Phốt cơ khí MG12/70-G6 Phốt cơ khí MG1/50-G7
Phốt cơ khí MG12/75-G6 Phốt cơ khí MG1/50-G9
Phốt cơ khí MG12/85-G6 Phốt cơ khí MG1/52-G4
Phốt cơ khí MG13/28-G6 Phốt cơ khí MG1/53-G6
Phốt cơ khí MG13/28-G60 Phốt cơ khí MG1/53-G9
Phốt cơ khí MG13/38-G6 Phốt cơ khí MG1/55-G4
Phốt cơ khí MG13/38-G60 Phốt cơ khí MG1/55-G6
Phốt cơ khí MG13/48-G6 Phốt cơ khí MG1/55-G7
Phốt cơ khí MG13/48-G60 Phốt cơ khí MG1/58-G6
Phốt cơ khí MG13/55-G6 Phốt cơ khí MG1/58-G9
Phốt cơ khí MG1S2/14-G1-E2 Phốt cơ khí MG1/60-G4
Phốt cơ khí MG1S2/35-G62 Phốt cơ khí MG1/60-G60
Phốt cơ khí MG1S3/22-G61 Phốt cơ khí MG1/63-G6
Phốt cơ khí MG1S3S120.1/16-G60-E1 Phốt cơ khí MG1/65-G6
Phốt cơ khí MG1S3S120.1/28-G60-E2 Phốt cơ khí MG1/65-G7
Phốt cơ khí MG1S4/40-G4-E1 Phốt cơ khí MG1/65-G9
Phốt cơ khí MG1S5/10-G65-E1 Phốt cơ khí MG1/70-G6
Phốt cơ khí MG1S5/25-G6 Phốt cơ khí MG1/70-G9
Phốt cơ khí MG1S6/25-G3 Phốt cơ khí MG1/75-G4
Phốt cơ khí MG1S6/25-G3-E1 Phốt cơ khí MG1/75-G6
Phốt cơ khí MG4S3/120-G9 Phốt cơ khí MG912/40-G60
Phốt cơ khí MG4S3/140-G9 Phốt cơ khí MG912/45-G60
Phốt cơ khí MG912/20-G60 Phốt cơ khí MG912/50-G60
Phốt cơ khí MG912/22-G60 Phốt cơ khí MG912/55-G60
Phốt cơ khí MG912/25-G60 Phốt cơ khí SHPV10/44-E03
Phốt cơ khí MG912/28-G60 Phốt cơ khí SHPV10/52-E04
Phốt cơ khí MG912/30-G60 Phốt cơ khí SHPV10/74-E05
Phốt cơ khí MG912/35-G60 Phốt cơ khí SHPV10/74-E051

a

a

a

a

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *