TP SERIES / WAUKESHA UNIVERSAL 2 SPARE PARTS

WAUKESHA U2 MECHANICAL SEAL

Cung cấp phớt làm kín cho máy bơm Waukesha Universal 1 & Universal 2 and the Wright Flow Technologies TRA, TRB, and TP. Các mã bơm trên có thể hoán đổi phớt làm kín cho nhau, do có cùng thiết kế.

Code number theo từng mã bơm:

Single Mechanical Seal: 

Universal 2 006-014-015-018 Kit includes:

2 pcs x O-ring Inner Seal EPDM (E70028).

2 pcs x O-ring shaft EPDM (E70024).

2 pcs x Seat seal  Silicon Carbide (101668+)

2 pcs x Inner seal  Silicon Carbide (101653+)

2 pcs Wave spring inner seal (101683+)

Universal 2 030-034-040 Kit includes:

2 pcs x O-ring Inner Seal EPDM (E70031).

2 pcs x O-ring shaft EPDM (E70029).

2 pcs x Seat seal  Silicon Carbide (101671+)

2 pcs x Inner seal  Silicon Carbide (101657+)

2 pcs Wave spring inner seal (101685+)

Universal 2 045-060-64-130-134 Kit includes:

2 pcs x O-ring Inner Seal EPDM (E70035).

2 pcs x O-ring shaft EPDM (E70133).

2 pcs x Seat seal  Silicon Carbide (101673+)

2 pcs x Inner seal  Silicon Carbide (101661+)

2 pcs Wave Spring Inner seal (101687+)

Double Mechanical Seal:

Universal 2 006-014-015-018 Kit includes:

2 pcs x O-ring Inner Seal EPDM (E70028)

2 pcs x O-ring shaft EPDM (E70024)

2 pcs x Seat seal  Silicon Carbide (101668+)

2 pcs x Inner seal  Silicon Carbide (101653+)

2 pcs Wave spring inner seal (101683)

2 pcs O-Ring Outer Seal EPDM (E70035)

2 pcs Wave spring Outer seal (101684+)

2 pcs outer seal C (101679+)

Universal 2 030-034-040 Kit includes:

2 pcs x O-ring Inner Seal EPDM (E70031)

2 pcs x O-ring shaft EPDM (E70029)

2 pcs x Seat seal  Silicon Carbide (101671+)

2 pcs x Inner seal  Silicon Carbide (101657+)

2 pcs Wave spring inner seal (101685+)

2 pcs O-Ring Outer Seal EPDM (E70041)

2 pcs Wave spring Outer seal (101686+)

2 pcs outer seal C (101680+)

Universal 2 045-060-64-130-134 Kit includes:

2 pcs x O-ring Inner Seal EPDM (E70035)

2 pcs x O-ring shaft EPDM (E70133)

2 pcs x Seat seal  Silicon Carbide (101674+)

2 pcs x Inner seal  Silicon Carbide (101661+)

2 pcs Wave spring inner seal (101687+)

2 pcs O-Ring Outer Seal EPDM (E70043)

2 pcs Wave spring Outer seal (101688+)

2 pcs outer seal C (101681+)

**Casing Cover O Ring sold separately**

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *